ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

19.08 με ΦΠΑ

Περιγραφή
Επιπλέον Πληροφορίες
Περιεχόμενα
Δελτίο Τύπου

“…Λέγομεν μόνον ενταύθα πρώτον ότι ουδείς θα δυνηθή να προσβάλη την φιλαλήθειαν, την ειλικρίνειαν και την αγαθήν προαίρεσιν του Μακρυγιάννη συγγράφοντας τα Απομνημονεύματα αυτού… Ο Μακρυγιάννης γράφει τρόπον τινά δια της σπάθης και ουχί δια της γραφίδος.
Υπάρχουσιν εν τοις Απομνημονεύμασιν αυτού χαρακτηρισμοί προσώπων, διάλογοι, επιγράμματα, οξύτατα, εισδύοντα οδυνηρώς εις την ψυχήν, τραυματίζοντα την σάρκα…
Ίσως αυτή η φωνή της εθνικής ψυχής είναι η ψιθυρίσασα εις το ους του Μακρυγιάννη την ιεράν παραγγελίαν της συγγραφής του παρόντος έργου. Είναι δε τούτο αναμφισβητήτως το γνησιώτατον και καθαρώτατον κάτοπτρον των χρόνων εις ους αναφέρεται…
Κρίνοντες το έργον του Μακρυγιάννη, μετά πεποιθήσεως λέγομεν ότι είναι τούτο μοναδικόν και πολύτιμον ιστορικόν κειμήλιον, αληθής πινακοθήκη ζωντανών εικόνων, ηθογραφιών, περιγραφών, διαλόγων εκ των οποίων όχι μόνο ο ιστορικός, αλλά και ο ποιητής και ο ηθογράφος και ο φιλόσοφος θα δύνανται να αντλώσιν αφθόνως τα στοιχεία της μελέτης και της εμπνεύσεως αυτών”. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Βάρος:

0.83kg

Εκδότης:

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ISBN:

978-960-208-585-1

Έτος Έκδοσης:

1998

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης
Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη
Πρόλογος της β’ εκδόσεως
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Πρόλογος
Εισαγωγή
Γέννησις του Μακρυγιάννη
Ο Μακρυγιάννης ενούται μετά των εις Πέτα επαναστατών
Παρασκευαί προς επίθεσιν κατά της Άρτας
Τα από του 1822 έτους
Τα εν Αθήναις απ’ αρχής της Επαναστάσεως
Ο Μακρυγιάννης παρουσιαζόμενος εις την Διοίκησιν αναλαμβάνει υπηρεσίαν
Αποστολή του Μακρυγιάννη εις Αρκαδιάν ως πολιτάρχου μετ’ εκτελεστικής δυνάμεως
Εκστρατεία εις Τρίπολιν κατά του Ιμβραΐμ
Ο Μακρυγιάννης απέρχεται εις Αθήνας προς θεραπείαν του τραύματος
Ο Μακρυγιάννης παρά τη Κυβερνήσει
Άφιξις του Κυβερνήτου Καποδίστρια
Ο Μακρυγιάννης λαμβάνει τον βαθμόν του χιλιάρχου
Διορισμός Διοικητικής Επιτροπής
Άφιξις του Βασιλέως Όθωνος εις Ναύπλιον
Κομματικαί διαιρέσεις
Ο Βασιλεύς Όθων αναλαμβάνει τα ηνία του κράτους
Δυσάρεστος κατάστασις των αγωνιστών
Τα από του 1840
Η περί του συντάγματος συνωμοσία
Μύησις του Δημητρίου Καλλέργη εις την συνωμοσίαν
Έναρξις των εργασιών της εν Αθήναις Α’ Εθνικής Συνελεύσεως
Συνέντευξις του Μακρυγιάννη μετά του νέου πρωθυπουργού
Δημοτική εκλογή εν Αθήναις
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΟΡΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΠΙΝΑΞ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ