Κατάλογος - ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ στην ταξική αναμέτρηση της δεκαετίας 1940-1950

ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ στην ταξική αναμέτρηση της δεκαετίας 1940-1950

16,00 με ΦΠΑ 14,40 με ΦΠΑ

Κωδικός προϊόντος: 0001160112 Συγγραφέας:
Product price:
Additional options total:
Order total:

Η Ιστορία και η συγγραφή της, όπως κάθε ανθρώ-
πινο παράγωγο, σχετίζονται με τις διεργασίες και τις
αντιθέσεις κάθε εποχής κι επιδρούν με τη σειρά τους
στο κοινωνικό περιβάλλον και περισσότερο στη συνεί-
δηση, στη στάση ζωής, και στην τοποθέτηση απένα-
ντι στο εκάστοτε κυρίαρχο οικονομικό-πολιτικό σύστη-
μα. Η Ιστορία διαθέτει επομένως –ως προς τις θεμα-
τικές, τη μέθοδο και τις αξιολογήσεις της– την ταξική
της οπτική.
Το έργο του Βασίλη Μόσχου είναι αποτέλεσμα πολύ-
χρονης συστηματικής μελέτης-εργασίας και συγκροτεί
ένα μεγάλο μέρος της ομώνυμης διδακτορικής διατρι-
βής του συγγραφέα. Έρχεται, δίχως υπερβολή, να προ-
σθέσει το δικό του βάρος στην ελληνική κομμουνιστι-
κή ιστοριογραφία, στο πλαίσιο της οποίας πρώτη φο-
ρά επιχειρείται μια ολοκληρωμένη αποτίμηση της πο-
λιτικής στάσης των λογοτεχνών στη δεκαετία του ’40,
βασισμένη στα αρχεία των ίδιων και σε άρθρα τους.

Κατεβάστε το δελτίο τύπου